« Dagens andet ord: Krykfaktor | Main | Dagens ord: Flødekrølle »

Dagens ord: Kavalergang

Trappe ned til dametoiletterne på Hovedbanen i København. Fra tid til anden kan man fange en kavaler på fersk gerning ved gelænderne foroven, når damerne stiger ned i dybet og kan betragtes fra fordelagtig vinkel. 

Posted on onsdag, oktober 20, 2010 at 12:50AM by Registered CommenterAlexK in | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.