« Dagens udtryk: Collateral Damage | Main | Dagens ord: Kummeflugt »

Dagens andet ord: Toiletsmil

Dét smil, kvinder sender hinanden, når man mødes i døren til toilettet, eller kommer til at fange hinandens blikke ved håndvasken. Et perfekt destillat af afvæbnende, afværgende, undvigende, høflig  imødekommenhed, designet til at omhyggeligt at omgå det faktum at man står i en uundgåelig sky af hinandens og de andres mest intime kropslugte. 

Posted on fredag, oktober 23, 2009 at 10:39PM by Registered CommenterAlexK | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.