« Bogen på tour | Main | Marskens Hemmelighed som lydbog »

Ny underside

Så derfor har jeg i dagens anledning taget mig sammen, og lavet en underside til den fine bog. Næste initiativ må være at få www.marskenshemmelighed.dk ordentligt sat i stand og tapeseret.

Posted on tirsdag, april 15, 2008 at 12:47AM by Registered CommenterAlexK in | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.