« Galleriet Proudly Presents .. | Main | Ny underside »

Bogen på tour

Nu jeg er ved opdateringerne, så dukker jeg op på Fantasticon den 26. - 27. april i Vanløse Kulturhus (som er et forbløffende lækkert sted, så vidt jeg husker) med Marskens Hemmelighed under armen. Det bliver til et interview om søndagen, og forhåbentlig også en oplæsning om lørdagen.

Kom endelig forbi!

Posted on tirsdag, april 15, 2008 at 12:53AM by Registered CommenterAlexK in | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.