« Marskens Hemmelighed | Main | Nu hvor jeg sidder og stener ambience ... »

Så tæt på

Aller, aller sidste dag. Så bliver Marskens Hemmelighed sendt afsted til redigering. Hvor bliver det godt at holde fri igen. For dælen da.

 "World of Warcraft is a feeeeeee-ling .... World of Warcraft is a feeeee-liiiing... " (wtf?)

 Jeg bør nok også se nogle mennesker. :)

Posted on fredag, juni 22, 2007 at 09:31AM by Registered CommenterAlexK in | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.