« En dag i servicedesken | Main | Dagens andet ord: Genbrugstempo »

Dagens tredje ord: Frilandspolitiet

Det man er når man har lænet sig frem og glanet ned i indkøbskurven hos hende foran, har konstateret med forargelse at hun har valgt en stor pakke æg der tydeligt er mærket "ÆG FRA BURHØNS", og har sendt hende Blikket, da hun vendte sig om et øjeblik. Hun køber sikkert også skinke lavet af 'kød uden for EU' og blege jordbær fra Spanien midt i december!

Posted on fredag, januar 8, 2010 at 06:29PM by Registered CommenterAlexK | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.