« Dagens ord | Main | Dagens ord »

Dagens ord

Klatvask

En bænk på en københavnsk S-togs station, hvor der inden for den sidste halve time har siddet mindst én person af hankøn mellem 12-25 år og ventet på toget, mens han metodisk deponerede sit mundvand som svagt gennemsigtige, slimede klatter i transitområdet for poser, tasker og fødder foran bænken.

Posted on torsdag, januar 17, 2008 at 10:51AM by Registered CommenterAlexK in | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.