« Lattetøser | Main | Ny dyrlæge »

Tiltalende ord

Kaffehætte (termotøj til stempelkander) Det lyder helt vildt hyggeligt. Hætte til kaffen. Hættekaffe. Måske fordi jeg godt kan lide både kaffe, hætter og hættetrøjer. Og punkere og andre folk i hætter. Kaffehætte kunne også være en ret fin fugl: "Se, en kaffehætte på foderbrættet!"
Posted on torsdag, maj 31, 2007 at 04:58PM by Registered CommenterAlexK in | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.