« Dagens billede | Main | Mandag »

Billedgalleri

Så har jeg endelig fået mig et fungerende kamera igen. Det er godt nok bare en mobilelefon, men det er faktisk ikke et dårligt kamera for sådan en som mig. Derfor har jeg åbnet en galleridel på forsøgsbasis, og fyldt et par billeder på.

Kig i navigationsbaren til venstre efter "Galleri".

Posted on tirsdag, januar 22, 2008 at 01:51AM by Registered CommenterAlexK in | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.